SF.net SVN: geany-plugins:[1144] trunk/geanylatex

frlan at users.sourceforge.net frlan at xxxxx
Fri Jan 29 18:16:29 UTC 2010


Revision: 1144
     http://geany-plugins.svn.sourceforge.net/geany-plugins/?rev=1144&view=rev
Author:  frlan
Date:   2010-01-29 18:16:28 +0000 (Fri, 29 Jan 2010)

Log Message:
-----------
GeanyLaTeX: Moved example spec file into root as here it seems to make more sense

Added Paths:
-----------
  trunk/geanylatex/geanylatex.spec

Removed Paths:
-------------
  trunk/geanylatex/extra/geanylatex.spec

Deleted: trunk/geanylatex/extra/geanylatex.spec
===================================================================
--- trunk/geanylatex/extra/geanylatex.spec	2010-01-27 22:14:44 UTC (rev 1143)
+++ trunk/geanylatex/extra/geanylatex.spec	2010-01-29 18:16:28 UTC (rev 1144)
@@ -1,130 +0,0 @@
-%global svnrev 1003
-
-# $Revision:$, $Date:$
-Summary:	Geany LaTeX plugin
-Summary(pl.UTF-8): wtyczka Geany dla LaTeXa
-Summary(de.UTF-8): LaTex Plugin für Geany
-Name:		geany-plugin-latex
-
-Version:	0.5
-Release:	1
-License:	GPLv2 # GPLv2 oder GPLv2+?
-
-# rpmlint: geanylatex.spec:9: W: non-standard-group Libraries
-Group:		Libraries
-Source0:	http://frank.uvena.de/files/geany/testing/geanylatex-%{version}dev-svn%{?svnrev:%{svnrev}}.tar.bz2
-# Source0-md5:	f0f3b602d4d9cbe7c659f852abd74f29
-URL:		http://frank.uvena.de/en/Geany/geanylatex/
-BuildRequires:	geany-devel >= 0.18
-
-# gettext-devel -> /usr/bin/msgfmt
-BuildRequires:	gettext-devel
-
-#BuildRequires:	gtk+2-devel >= 2:2.8
-BuildRequires:	gtk2-devel >= 2.8
-
-BuildRequires:	intltool
-BuildRequires:	pkgconfig
-
-#BuildRequires:	rpmbuild(macros) >= 1.198
-
-BuildRequires:	waf
-Requires:	geany >= 0.18
-
-# Requires:	tetex
-BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
-
-%description
-Geany LaTeX is a little plugin to improve support of LaTeX on Geany.
-It implements a couple of mayby useful functions:
-  - Wizard to create new LaTeX documents in a fast and easy way with a
-   bunch of templates available
-  - A front end for add labels \label and references \ref and \pageref
-   with getting suggestion from aux file of document
-  - Inserting special characters through menu
-  - Help entering the right fields for BibTeX entries by providing
-   templates
-  - Easy inserting format patterns like \texttt through menu
-  - Support on inserting environments by offering an dialog and
-   recognising selections
-  - Shortcuts for inserting \item and \newline
-  - Toolbar with often used format options
-
-%description -l pl.UTF-8
-Geany LaTeX jest małą wtyczką, która udostępnia wsparcie LaTeXa w
-Geany. Implementuje wiele być może przydatnych funkcji:
-  - czarodziej pozwala stworzyć nowy dokument LaTeXa szybko i w łatwy
-   sposób, dzięki wielu dostępnym szablonom
-  - interfejs użytkownika dodaje etykiety \label i referencje \ref oraz
-   \pageref, dzięki sugestiom z pliku aux
-  - wstawianie znaków specjalnych z menu
-  - pomaga poprawnie wypełniać pola BibTeX dzięki szablonom
-  - proste wstawianie formatowania, jak na przykład \texttt, przez menu
-  - wsparcie środowiska przy pisaniu dzięki wyświetlaniu opcji wyboru
-   oraz jego zatwierdzeniu
-  - skróty dla wstawiania \item i \newline
-  - pasek narzędzi z często używanymi opcjami formatowania
-
-%description -l de.UTF-8
-GeanyLaTeX ist ein Plugin für Geany, das bei der Arbeit mit LaTeX-Dateien 
-helfen soll. 
-Dabei implementiert es eine Reihe von nützlichen Funktionen
-	- Dialog zum einfachen Erstellen von typischen Dokumenten
-  - Unterstützung beim Einfügen von \label und Referenzen wie \ref und 
-   \pageref
-  - Hilfe beim Einfügen und Ersetzen von Sonderzeichen
-  - Einfaches Einfügen von Formtierungen wie \texttt über Menü bzw. 
-   Tastendruck
-  - Einfügen von Umgebung über Das Menü bzw. Tastendruck
-  - Werkzeugleiste mit oft genutzten Formatierungen 
-
-%clean
-rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-
-%prep
-%setup -q -n geanylatex-%{version}dev-svn%{?svnrev:%{svnrev}}
-
-%build
-
-waf configure \
-	--prefix=%{_prefix}
-
-%install
-rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-
-waf install \
-	--destdir $RPM_BUILD_ROOT
-
-# install statt mv benutzen, und timestamps beibehalten
-install -dp $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/img
-install -p $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/geany-plugins/geanylatex/geany* $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/
-install -p $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/geany-plugins/geanylatex/img/* $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/img/
-
-%find_lang geanylatex
-
-%files -f geanylatex.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/geany/geanylatex.so
-
-%doc /usr/share/doc/geany-plugins/geanylatex/*
-%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/geanylatex*
-%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/img/*.png
-
-# rpmlint: geanylatex.spec:103: W: macro-in-%changelog %{date}
-
-%define date	%(echo `LC_ALL="C" date +"%a %b %d %Y"`)
-%changelog
-* Wed Jan 27 2010 Dominic Hopf <dmaphy at fedoraproject.org>
-- use %%global svnrev
-- preserve timestamps of installed documentation
-- correct some package names, so they fit for Fedora
-- use system-wide installed waf instead of non-existent macro %%waf
-- correct the %%files listing, to avoid possible error messages
-
-* Wed Jan 27 2010 Frank Lanitz <frank at frank.uvena.de>
-- Updated version of this specfile
-
-* Sat Nov 7 2009 Krzysztof Goliński <krzysztof.golinski at gmail.com>
-- Initial version of this specfile for PLD Linux
-
-$Log:$

Copied: trunk/geanylatex/geanylatex.spec (from rev 1143, trunk/geanylatex/extra/geanylatex.spec)
===================================================================
--- trunk/geanylatex/geanylatex.spec	            (rev 0)
+++ trunk/geanylatex/geanylatex.spec	2010-01-29 18:16:28 UTC (rev 1144)
@@ -0,0 +1,130 @@
+%global svnrev 1003
+
+# $Revision:$, $Date:$
+Summary:	Geany LaTeX plugin
+Summary(pl.UTF-8): wtyczka Geany dla LaTeXa
+Summary(de.UTF-8): LaTex Plugin für Geany
+Name:		geany-plugin-latex
+
+Version:	0.5
+Release:	1
+License:	GPLv2 # GPLv2 oder GPLv2+?
+
+# rpmlint: geanylatex.spec:9: W: non-standard-group Libraries
+Group:		Libraries
+Source0:	http://frank.uvena.de/files/geany/testing/geanylatex-%{version}dev-svn%{?svnrev:%{svnrev}}.tar.bz2
+# Source0-md5:	f0f3b602d4d9cbe7c659f852abd74f29
+URL:		http://frank.uvena.de/en/Geany/geanylatex/
+BuildRequires:	geany-devel >= 0.18
+
+# gettext-devel -> /usr/bin/msgfmt
+BuildRequires:	gettext-devel
+
+#BuildRequires:	gtk+2-devel >= 2:2.8
+BuildRequires:	gtk2-devel >= 2.8
+
+BuildRequires:	intltool
+BuildRequires:	pkgconfig
+
+#BuildRequires:	rpmbuild(macros) >= 1.198
+
+BuildRequires:	waf
+Requires:	geany >= 0.18
+
+# Requires:	tetex
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Geany LaTeX is a little plugin to improve support of LaTeX on Geany.
+It implements a couple of mayby useful functions:
+  - Wizard to create new LaTeX documents in a fast and easy way with a
+   bunch of templates available
+  - A front end for add labels \label and references \ref and \pageref
+   with getting suggestion from aux file of document
+  - Inserting special characters through menu
+  - Help entering the right fields for BibTeX entries by providing
+   templates
+  - Easy inserting format patterns like \texttt through menu
+  - Support on inserting environments by offering an dialog and
+   recognising selections
+  - Shortcuts for inserting \item and \newline
+  - Toolbar with often used format options
+
+%description -l pl.UTF-8
+Geany LaTeX jest małą wtyczką, która udostępnia wsparcie LaTeXa w
+Geany. Implementuje wiele być może przydatnych funkcji:
+  - czarodziej pozwala stworzyć nowy dokument LaTeXa szybko i w łatwy
+   sposób, dzięki wielu dostępnym szablonom
+  - interfejs użytkownika dodaje etykiety \label i referencje \ref oraz
+   \pageref, dzięki sugestiom z pliku aux
+  - wstawianie znaków specjalnych z menu
+  - pomaga poprawnie wypełniać pola BibTeX dzięki szablonom
+  - proste wstawianie formatowania, jak na przykład \texttt, przez menu
+  - wsparcie środowiska przy pisaniu dzięki wyświetlaniu opcji wyboru
+   oraz jego zatwierdzeniu
+  - skróty dla wstawiania \item i \newline
+  - pasek narzędzi z często używanymi opcjami formatowania
+
+%description -l de.UTF-8
+GeanyLaTeX ist ein Plugin für Geany, das bei der Arbeit mit LaTeX-Dateien 
+helfen soll. 
+Dabei implementiert es eine Reihe von nützlichen Funktionen
+	- Dialog zum einfachen Erstellen von typischen Dokumenten
+  - Unterstützung beim Einfügen von \label und Referenzen wie \ref und 
+   \pageref
+  - Hilfe beim Einfügen und Ersetzen von Sonderzeichen
+  - Einfaches Einfügen von Formtierungen wie \texttt über Menü bzw. 
+   Tastendruck
+  - Einfügen von Umgebung über Das Menü bzw. Tastendruck
+  - Werkzeugleiste mit oft genutzten Formatierungen 
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%prep
+%setup -q -n geanylatex-%{version}dev-svn%{?svnrev:%{svnrev}}
+
+%build
+
+waf configure \
+	--prefix=%{_prefix}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+waf install \
+	--destdir $RPM_BUILD_ROOT
+
+# install statt mv benutzen, und timestamps beibehalten
+install -dp $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/img
+install -p $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/geany-plugins/geanylatex/geany* $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/
+install -p $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/geany-plugins/geanylatex/img/* $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/img/
+
+%find_lang geanylatex
+
+%files -f geanylatex.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/geany/geanylatex.so
+
+%doc /usr/share/doc/geany-plugins/geanylatex/*
+%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/geanylatex*
+%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/img/*.png
+
+# rpmlint: geanylatex.spec:103: W: macro-in-%changelog %{date}
+
+%define date	%(echo `LC_ALL="C" date +"%a %b %d %Y"`)
+%changelog
+* Wed Jan 27 2010 Dominic Hopf <dmaphy at fedoraproject.org>
+- use %%global svnrev
+- preserve timestamps of installed documentation
+- correct some package names, so they fit for Fedora
+- use system-wide installed waf instead of non-existent macro %%waf
+- correct the %%files listing, to avoid possible error messages
+
+* Wed Jan 27 2010 Frank Lanitz <frank at frank.uvena.de>
+- Updated version of this specfile
+
+* Sat Nov 7 2009 Krzysztof Goliński <krzysztof.golinski at gmail.com>
+- Initial version of this specfile for PLD Linux
+
+$Log:$


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.More information about the Plugins-Commits mailing list